WordPress 5.7.2 یک آسیب پذیری انتقادی را اصلاح می کند