نینا رضایی

مدیر ارشد بازاریابی

یلدا محمدی

مدیر ارشد مشتریان

رضا یزدانی

مدیر ارشد اجرایی

رعنا موسوی

مدیر عامل