Google Presearch را به عنوان گزینه پیش فرض در دستگاه های Android در اتحادیه اروپا اضافه می کند