Google Merchant Center دیگر فهرست‌هایی را که خط‌مشی بازگشت یا بازپرداخت وجود ندارد و اطلاعات تماس ناکافی را حذف نمی‌کند