Google در برابر استفاده از پیوندهای داخلی بیش از حد احتیاط نمی کند