Google از CSS برای مخفی کردن پیوندهای داخلی استفاده می کند