Google از طریقMattGSternal از نشانه گذاری طرح جدید برای سایتهای آموزشی پشتیبانی می کند