GA4 اکنون یک گزینه اندازه گیری پیشرفته برای تعاملات فرم دارد