3 وظیفه تبلیغاتی پولی روزانه که باید به صورت خودکار انجام دهید و ابزارهای مورد نیاز خود را