3 نوع کلیدی از معیارهای پیوندسازی و نحوه استفاده موفقیت آمیز از آنها