یکی از بنیانگذاران YouTube مخالف حذف موارد ناپسند است