گوگل نام سایت ها و لوگوهای فاویکون به روز شده را در نتایج جستجو منتشر می کند