گوگل در حال توسعه ویژگی “لحظه های بزرگ” برای اخبار فوری است