گزارش جدید تأیید می کند که تبلیغات جستجو در میان عدم اطمینان اقتصادی رونق می گیرد