کشورهایی که اینترنت آهسته دارند می توانند بر امتیازات هسته وب تأثیر بگذارند