ژورنال موتور جستجو اولین مدیر بازاریابی خود را استخدام می کند