چگونه نقشه های فرصت های شغلی مشتری را بزنیم و گزینه های بیشتری را بدست آوریم