چگونه می توان از طریق ارزش های مصرفی نسلی ، تبدیل ها را افزایش داد