چگونه حسابهای آگهی Google را بدون پاک کردن همه داده های خود بازسازی کنیم