چگونه جریان حالت می تواند بازاریابان دیجیتال را مولدتر سازد