چرا کنسول جستجو و تجزیه و تحلیل در گزارش کشف تفاوت دارند