چرا برخی از سایت ها رتبه خود را در به روز رسانی هسته از دست می دهند؟