چرا ایجاد شکاف های لینک رقیب به اندازه بستن آنها مهم است