چرا اکنون زمان مناسب برای تبلیغات با فیلم است (اگر قبلاً نیستید)