ویژگی هدر بسته های محلی ناپدید می شود در حالی که بسته های محلی روند نزولی دارند