ویژگی های برجسته نویسندگان نقد، خوانندگان نقد و پاسخ های صاحبان موفق