وردپرس Gutenberg 11.6 را منتشر می کند – 4 دستاورد برتر