وردپرس Gutenberg 11.2 را منتشر می کند – عملکرد بهبود یافته و رفع اشکال را ارائه می دهد