هک BigQuery برای پیگیری رتبه بندی کل در Data Studio