هنگام اصلاح یک سایت می تواند تأثیر منفی بر رتبه بندی بگذارد