نزدیک به 30 درصد از درآمد Instacart از تبلیغات است