نحوه بدست آوردن داده های مفید از آزمون های A/B بازنده و بدون نتیجه