نحوه استفاده از ChatGPT برای تولید توضیحات محصول در مقیاس