نحوه استفاده از پیوندهای پویا Firebase در برنامه خود