نحوه استفاده از پایتون برای پیش بینی تقاضا ، ترافیک و موارد دیگر برای SEO