نحوه استفاده از موضوعات پرطرفدار توییتر در بازاریابی