نحوه استفاده از مترادف های محصول برای ایجاد آگاهی از موارد استفاده و سئو مقیاس