مولر گوگل در رتبه بندی تأثیر HTML ، هجی و دستور زبان ضعیف