مطالعه داده های Core Web Vitals با CrUX و 5.2M صفحه