مجموعه تحقیقات رقابتی جدید: داده های عملی برای رسیدن به نتایج واقعی