مایکروسافت تبلیغات محصولات و به روزرسانی های محصولات ژوئن را اعلام می کند