مایکروسافت تبلیغات بتا را برای تبلیغات جدید خودرو اعلام می کند