مایکروسافت به روزرسانی ها و توزیع های ویژه ویژگی های ژوئن را اعلام می کند