لینکدین ویژگی های جدیدی را برای کمک به شرکت ها در جذب استعدادها اضافه می کند