صفحات کمتر اما قوی تری بسازید یا صفحات زیادی ایجاد کنید؟