سال 2023 برای بازاریابی بد خواهد بود، اما امیدی وجود دارد