روشی هوشمند برای کنترل و همگام سازی اشتباهات تایپی و فضا – مجله Smashing