راه حل های DataOps: نرم افزار ، ابزارها و جایگزین ها