در صورت بدتر بودن رقبا ، وب هسته متوسط ​​متوسط ​​کافی است؟