داده های ساختار یافته به ندرت اطلاعات منحصر به فردی به ما می دهد